Englishחייג אלינולתרומה

פעילות למען החייל

השירות הצבאי בצה"ל הינו מורכב, ליחיד וליחידה.
באמצעות מגוון פרויקטים ופעילויות - אנו עושים כל שביכולתנו על מנת לאפשר לכל חייל שירות משמעותי בצבא ומימוש הפוטנציאל הטמון בו, ללא קשר למצבו המשפחתי והכלכלי. 
סיוע מגוון שאנו מעמידים לרשות חיילים בודדים ולחיילים ממשפחות מעוטות יכולת כלכלית מאפשר להם לקבל ריהוט וציוד, כרטיסי קניה בחגים ותמיכה בבתי החייל ובדירות האגודה שהם מתגוררים בהן.
כמו כן , או מעמידים לרשות יחידות הצבא משאבים שונים ומעטפת מתאימה על מנת לאפשר להן להעניק רווחה לחיילים – נופש מבצעי, תקציבי רווחה במסגרת "אמץ לוחם" , פעילויות, בתי כנסת, חדרי כושר, חדרי מורשת וחדרי דיונים ומקום להפוגה בשעות שבין הפעילויות.
מגוון פעילות הרווחה לחיילים מיועדת לחיילי החובה.

Copy and paste the pixel code into the bottom of the header section of your site, just above the tag. Install the base code on every page of your website